เอกสารการประชุมวาระพิเศษ วันที่ 8 พฤษภาคม 2558

ประชุมวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี

  • ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องในการประชุม

1. (pdf.) (doc.) วาระการประชุมชี้แจงและซักซ้อมทำความเข้าใจการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. (pdf.) (doc.) แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (มคอ.7)

3. (pdf.) (doc.) ระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (มคอ.7)

4. แบบสำรวจความพึงพอใจเพื่อเก็บข้อมูลในการเขียน มคอ.7

      4.1 (pdf.) (doc.) ชุดที่ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

      4.2 (pdf.) (doc.) ชุดที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ

      4.3 (pdf.) (doc.) ชุดที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร

      4.4 (pdf.) (doc.) ชุดที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร

5. (pdf.) (doc.) แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร (Check List)

6. (pdf.) (ppt.) ระบบการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในด้วยกลไกการจัดการความรู้

7. (xlxs) สรุปผลการสำรวจร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี แยกตามกลุ่มสาขาวิชา/คณะ/ระดับการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา สำหรับการประเมินวงรอบ ปีการศึกษา 2557 (ใช้ผลสำรวจจากผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ระหว่าง 1 มิ.ย. 56 ถึง 31 พ.ค.2557) ข้อมูลจากระบบ ณ วันที่ 1 พ.ค. 2558 (ข้อมูลจาก กองแผนงาน)

 

  • บันทึกข้อความที่เกี่ยวข้อง

1. (pdf.) บันทึกข้อความศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ที่ ศธ0530.27/ว462 ลงวันที่ 30 เมษายน 2558 เรื่อง ขอส่งแบบสอบถามความพึงพอใจ และขอให้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำ มคอ.7

2. (pdf.) บันทึกข้อความศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ที่ ศธ0530.27/ว459 ลงวันที่ 30 เมษายน 2558 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร 

3. (pdf.) บันทึกข้อความศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ที่ ศธ0530.27/295 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558 เรื่อง การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร

4. (pdf.) บันทึกข้อความศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ที่ ศธ0530.27/ว470 ลงวันที่ 30 เมษายน 2558 เรื่อง แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

5. (pdf.) บันทึกข้อความศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ที่ ศธ0530.27/497 ลงวันที่ 30 เมษายน 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการ

 

  • ประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง

1. (pdf.) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานหลักสูตรต่อการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Copyright © 2014 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. All Rights Reserved.
Joomla templates by Joomlashine